Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021

Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn.

Til stede: Klaus Arnung (København), Povl Revsbech (Aarhus), Gunner Nielsen (Horsens), Sverre Barfod (København), Alexandra Schou (København), Sarah Byberg (København).

 

 1. Valg af dirigent: Sverre. Mødet konstateredes rettidigt indkaldt.
 2. Valg af referent: Sarah
 3. Formandens beretning: Klaus aflagde sin beretning. Formandsberetning blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.
 4. Regnskab, budget og forslag om kontingent:

Povl uddelte print af regnskab for 2020. Antallet af kontingentbetalende er faldet med 3 siden sidste år, og er p.t. 67. I tillæg til kontingent-indbetalinger har foreningen i år modtaget 5.600 kr. i gave fra foreningens medlemmer. Foreningens formue andrager godt 7.450 kr., når skyldige omkostninger er betalt. En stor post i årets regnskab er trykning af piecen: ”Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser” i 3.000 eksemplarer, der inkl. en elektronisk version beløber sig på 20.696,88 kr., heraf er 10.000 kr. refunderet af ICAN, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2021.

For at bakke op om deltagelse i kongressen i Wien til næste forår, som er en opfølgning på FNs forbudstraktat mod atomvåben, der er arrangeret af den østrigske regering, har bestyrelsen besluttet at afsætte midler til rejselegater i næste års budget: Beløbet fastsættes af formand og kasserer efter individuel vurdering af ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer, interesserede medicinstuderende og foreningens medlemmer.

Regnskabet for 2020 blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

Vi fastholder størrelsen af et årligt kontingent på 300 kr., dog 100 kr. for studenter.

 1. Aktiviteter:

                  ICAN:

Kampagnen Forbyd Atomvåben / ICAN Danmark (http://www.atomvaabenforbud.nu ) afholder zoom møder hver 14. dag.

Europæisk IPPNW Møde 19. oktober, med deltagelse af international councillor Alexandra.

TPNW konference 22.-24. marts 2022 i Wien. Ønske om at DLMK sender to delegater.

Borgmesterbrevet: ICAN’s brevkampagne til landets borgmestre. Flere borgmestre afviser at tilslutte sig Cities Appeal med argumentet, at det er et landspolitisk spørgsmål og derfor ikke en kommunal opgave.

 

Lægernes pension (LP):

DLMK ønsker at Lægernes Pension afvikler alle investeringer i atomvåben. Desværre har Lægernes Pension i de sidste år øget investeringerne ifølge opgørelser fra den hollandske organisation PAX. Der har tidligere været vanskelligt at vinde lydhørhed ved generalforsamlingen (GF) i LP, og et nyt valgregulativ, der betyder at kun delegerede kan fremsætte emner på generalforsamlingen, samt implementering af GDPR-lovgivning, har vanskeliggjort arbejdet yderligere. I bestyrelsen drøftes et muligt samarbejde med organisationen ”Læger for klimaet”, der har delegerede via gruppen Ansvarlig Pension og dermed kan fremsætte emner på GF. I DLMK ser vi et interessesammenfald med Læger for klimaet, da sprængning af atomvåben vil have voldsomme konsekvenser for klimaet.  Alexandra vil kontakte forperson for Læger for Klimaet, Anne Roe Rasmussen, og foreslå et møde mellem bestyrelserne.

 

                  Andre aktiviteter:

Drøftelse af fordele og ulemper ved elektronisk baseret kommunikation til medlemmerne: I bestyrelsen ønsker vi at minimere brugen af papir ud fra en bæredygtighedsbetragtning. For at imødekomme medlemmer, som fortsat ønsker at modtage post fra foreningen, besluttes at fremsende følgende med brev til alle DLMKs medlemmer;

 • Skrivelse ved Alexandra om baggrund for- og varsling af overgang til digital kommunikation. Der vil være mulighed for at krydse af ved ønske om fortsat brevkommunikation nederst i dokumentet, og en frankeret kuvert vil være vedlagt.
 • Et eksemplar af piecen ”Atomvåben: Katastrofale humanitære konsekvenser”, der er oversat fra norsk af formand Klaus Arnung.
 • Brev fra formanden med information om FNs nye forbudstraktat, konsekvenserne af at atomvåben nu er forbudt ved folkeretten, og information om den forestående konference i Wien, hvor DLMKs medlemmer kan deltage og søge om rejselegat.
 • Seneste eksemplar af medlemsbladet.

Referat fra forårets zoom møder med nordiske IPPNW: Professor Ole Wæver (KU) udtalte at de bedste muligheder for at presse på er i Sydeuropa, hvor venstrefløjen er relativ stærk, mens de nordiske lande, herunder Danmark, er fanget i et konsensusbaseret politisk dødvande.

Povl har for 3. år i træk holdt oplæg om atomvåben sammen med foreningen Århus mod Krig og Terror på Hiroshimadagen 6. aug.

Povl har kontaktet europaparlamentarikerne Margrete Auken (SF), Morten Helveg Petersen (B) og Nikolaj Willumsen (Ø) for at høre hvordan man i Europaparlamentet forholder sig til forbudstraktaten, og har indtil videre modtaget EP’s notat om NPT-Review konferencen i 2020 mv. og hvor TPNW nævnes ganske kort. Der vil blive fulgt op med nye forespørgsler.

 

 1. Rekruttering

Annonce i MOK (København), Acuta (Århus), Sund&Hed (Odense) har desværre ikke resulteret i nye indmeldelser.

Sarah og Alexandra vil skrive opfølgende indlæg, med information om den forestående konference i Wien og udlodning af en til to biletter til medicinstuderende, der er interesserede i at deltage i konferencen.

 1. Valg af formand: Klaus genvalgt.
 2. Valg af sekretær og kasserer: Povl genvalgt
 3. Valg af international councillor: Alexandra genvalgt
 4. Valg af revisor: Povl oplyser at Bent Pedersen fortsat vil påtage sig opgaven.

Bestyrelsen aftaler at holde et online møde den 15. december kl 17. -18. via zoom, for at følge op på de forskellige beslutninger ved dette møde. Zoom link: 

https://ucph-ku.zoom.us/j/61356158232?pwd=dnQrbFZOcTViNThlenpPMUVGeUtsdz09

Kode: 841841

Påmindelse sendes ud 1. december. Ved udfordringer med at komme på zoom-forbindelsen ring 5024 7452.

 

RELATED POST

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…

Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning 2020 Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne…