Referat af landsmøde 2015

Referat af landsmøde i DLMK, afholdt 05.09.2015 kl. 14.

Til stede: Adeel Riaz Ahmed ,Niels Dahm, Alexandra Schou, Klaus Arnung, Anton Aggernæs, Povl Revsbech og Cæcilie Buhmann (fra kl. 15).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Klaus. Landsmødet rettidigt indkaldt via minimal annoncering i LMK 141. Anton foreslog, at dagsordenen blev medtaget i indkaldelsen m.h.p. at stimulere interessen i at deltage i mødet.
2. Valg af referent:
Povl.
3. Dagsordenen blev vedtaget med tilføjelse af pkt. 13: Evt.

4. Formandens beretning: Deadline for LMK 142 er 1. sept. Dog udsættelse for os til 9. sept. Beretningen (se andetsteds i bladet) blev godkendt. Den skal snarest muligt bringes i LMK.
Klaus ønsker præcisering af, hvad der skete med WMA-resolutionen, og hvad step-by-step taktikken går ud på samt hvad The Austrian Pledge indeholder.
5. Beretning fra Internat. Councillor: Alexandra berettede, af den næste World Congres først bliver om 2 år (fremover afholdes den hver 3. år), til fordel for hyppigere regionale møder. Det forsøges at holde gang i studenter-samarbejdet i Norden. Forslag om at N, S og DK går sammen om at forestå den næste verdenskongres, gerne i Malmø. Dette er endnu ikke endeligt vedtaget.

6. ICAN udsender nyhedsbreve, som dog ikke synes at være kommet siden juli måned. Adeel deltog sammen med Marianne Kromann i ICAN-mødet i Wien dec. 2014, dog kun i det sociale formøde for NGO’erne. Havde stor udbytte af mødet. Oversættelse af pjecen Catastrophic Humanitarian Harm til dansk er foretaget, men ikke trykt endnu p.gr.a. tekniske vanskeligheder. Alexandra sørger for at den nu bliver trykt i f.eks. 500 ekspl. men gerne 1.000 stk., da prisen typisk er den samme. Tænkes uddelt til politikerne og andre beslutningstagere. Skal også kunne hentes og downloades fra vores hjemmeside. Skal også udsendes til medlemmerne.

7. Regnskab for 2014: Godkendt. Underskud på knap 20.000 kr. Stadigt faldende medlemstal (103 medl. i 2015).

8. Budget 2016: Godkendt. Vi er enige om at begrænse rejserne mest muligt.

9. DLMK’s rolle i ICAN og nye arbejdsopgaver. Der udspandt sig en lang diskussion om DLMK’s fremtid. Hvis vi bare fortsætter som hidtil, kan vi nedlægge foreningen om 4-5 år (ikke flere medlemmer). Der er derfor mere end nogensinde brug for at revitalisere foreningen. Måske skal vi undlade at bruge pengene på rejser i 2016 til fordel for at hverve nye medlemmer. Ny og moderne hjemmeside bør etableres. Facebook? Alex, Adeel, Sarah og Klaus deltog i Karrieredag på Panum Inst. i okt. 2014 med en stand og oplevede her en pæn interesse for vores arbejde.

Fordeling af arbejdsopgaver: Klaus arbejder videre med WMA, Povl arbejder med hjemmesiden, Niels med NPT. De yngre medlemmer, der arbejder i HS, indkaldes til møde om DLMK og planlægning af kommende opgaver.

10. Valg af kasserer og revisor. Niels forsætter som kasserer. Anton træder tilbage som revisor, men Bent P. er villig til at fortsætte.

11. Valg af formand: Alexandra Schou påtog sig at overtage formandsposten fra Niels, der træder tilbage efter 4 år på posten.

12. Koordinationsudvalget består fremover af: Niels, Klaus, Adeel, Alex, Sarah og Povl.

13. Evt. Sarah refererede fra Folkemødet på Bornholm, hvor hun overværede en session om filmen: ”The man who saved the world” om Stanislav Petrov, der 26. sept. 1983 afværgede, at en katastrofal atomkrig mellem USSR og USA gik i gang (falsk missilalarm). Povl har set hele filmen på årsmøde i NLA i Trondhjem april måned. Den har siden gået i bl.a. Grand i Kbh. og Øst for Paradis i Aarhus. En trailer om filmen kan findes på YouTube.

Der er europæisk IPPNW-møde næste week-end i Beograd, Serbien. Måske kan Adeel deltage.

Mødet slut kl. ca. 17.

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…