Referat af landsmøde 2014

Referat af landsmøde i DLMK 20.09.2014

Deltagere:
Anton Aggernæs (AA), Niels Dahm (ND),Klaus Arnung (KA), Povl Revsbech (PR), stud. med. Alexandra Schou(AS), stud. med. Sarah Ndoni (SN).
Cæcilie Buhmann meldte afbud.

1) Valg af dirigent
Dirigent: PR

2) Vedtagelse af dagsorden
Dagsorden udarbejdet af AA godkendt.

3) Valg af referent
Referent: SN

4) Formandsberetning ved formand Niels Dahm.
December 2013 og januar 2014: Skriftlig anmodning om stillingtagen til ICAN-kampagnen blev tilsendt Udenrigspolitisk Nævn. Søren Espersen, DF, svarer som den eneste, han støtter ikke.
Januar 2014: Læserbrev publiceres i Ugeskrift for læger.
Januar 2014: Skriftlig henvendelse til udenrigsminister Martin Lidegaard, med opfordring til en aktiv dansk indsats i arbejdet frem mod forhandlinger om en NWC ved det internationale møde i Mexico, 13.-14. Februar 2014 og ved tredje PrepCom i foråret 2014 inden Review Conference of NPT mødes i 2015.
26. maj 2014 publiceres læserbrev i Ugeskrift for læger med titlen; “Om atomvåben – og forebyggelse mod disses anvendelse. ” Redaktøren ændrede overskriften til ”Læger bør støtte forbud mod kernevåben”.
Maj 2014: Dr. Alex Rosen, Tyskland, anmodede om DLMKs støtte til et svar til UNSCEAR’s Fukushima rapport. Da denne rapport minimerer den stråledosis, som de japanske ofre blev/er udsat for, er det indlysende vigtigt, at rapporten korrigeres. Så vi støttede.
Maj 2014: DLMK donerer 250 USD til den internationale fond i IPPNW, mhp at hjælpe med at dække rejseudgifter for mindre bemidlede til verdenskongressen.
Juli 2014: ICAN Nyhedsbrev: 152 lande går nu ind for konventionen, 22 lande er i mod, heriblandt Danmark.
Beatrice Finn er den nye administrerende direktør i ICAN, og hun betoner i den forbindelse vigtigheden af at få folket og de folkevalgte i tale.
Vi har set en bemærkelsesværdig vækst i kampagnen gennem de sidste to år, og vi skal være med til at sikre at den næste konference i Wien til December bliver en succes.

6. september 2014: DLMK siger ja til at støtte UN event on September 26th to Commemorate the Inaugural, International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons.

September 2013: High level meeting i FN, hvor Danmark var medunderskriver af resolution der udtrykte bekymring over de katastrofale humanitære konsekvenser ved brug af kernevåben.

Diskussion: Bestyrelsen takker formanden for en flot indsats i det foregående år.

5) Beretning fra International Councillor, Alexandra Schou
Afrapportering fra studenterkongressen og verdenskongressen i Astana, Kasakhstan 24.-29. August 2014: En velgennemført verdenskongres med nye forskningsresultater og diskussioner vedrørende aktuelle problemstillinger. Der blev fremlagt lokale studier fra det tidligere atomprøvesprængnings sted i Semipalatinsk.
Finske repræsentanter forelagde en ide om at samle ind til et Peace House i Boston, hvor bl.a. IPPNWs hovedkontor skulle residere.

IPPNW har udgivet en erklæring om Gaza konflikten, hvor begge partner opfordres til at indgå freds-forhandlinger.
Dr Alex Rosen fra IPPNW Tyskland, fremlagde en række studier, der problematiserer hele produktionskæden af beriget uran: fra uran miner, over atomkraft til atomvåben.
Dr Ira Helfand og Dr Allan Robock fremlagde ny evidens, der ændrer prognoserne for verdens fødevare produktion i tilfælde af atomvinter. Det fremgår nu, at ikke en, men to milliarder mennesker vil være i risiko for at sulte i tilfælde af en atomvåbenudveksling mellem USA og Rusland.

Nye Speakers (formænd) of the Board er Bjørn Hilt, Norge, og Hellen Barsosio, Kenya.

Dr Angelika Claussen, Tyskland, blev valgt til ny europæisk formand.

Både IPPNW Costa Rica og Kenya fremlagde imponerende rekrutteringstal, på over hundrede nye medlemmer i Kenya. Her havde særligt Medical Peace Work kurset tiltrukket mange nye.

Beliggenheden for næste studenter- og verdenskongres blev diskuteret, men dette er endnu ikke besluttet. Repræsentanter fra Skandinavien diskuterede muligheden for en svensk Verdenskongres, dette vil blive afdækket nærmere i løbet af oktober måned.

6) Beretning fra studenterrepræsentant Sarah Ndoni
I forbindelse med FN’s atomnedrustningsdag d. 26. September, planlægger de danske studerende IPPNW medlemmer at hænge originale papirtraner op, med anti-kernevåben budskabet på det medicinske fakultet i Købehavn.

På verdenskongressen blev der talt om muligheden for en intensiv kampagne for danske medicinstuderende på det medicinske fakultet i København i løbet af efteråret.

Der afholdes desuden karriere dag på Panum, hvor IPPNW vil være repræsenteret med egen bod. Her vil der være god mulighed for at tale med studerende om vores arbejde, og måske vække deres interesse for IPPNW.

I forbindelse med verdenskongressen blev der dagligt skrevet opdateringer med tekst og billeder, som kan læses på ippnwworldcongress2014.wordpress.com

7) DLMK s rolle i ICAN:
ND: Der er foreløbigt fire danske organisationer der støtter ICAN: Radikal Ungdom, Fredsakademiet, Aldrig mere krig og PUGWASH. Vi diskuterer muligheden for at værge flere støtter. Desuden betones vigtighed af arbejdet med offentlig oplysning.

8) Regnskab for 2013
Indtægter
Indtægter kr
Kontingent 40.500,00
Medlemsbidrag 2.900,00
Refusion fra SLMK* 1.432,00
Renter 50,38
Indtægter i alt 44.882,38
*) Tilbagebetaling efter manglende indkaldelse til landsmødet i LMK-bladet

Udgifter
Indenlandske møder 2.958,00
Udenlandske møder 4.499,25
Nyhedsbrev 24.429,49
IPPNW årskontingent 3.292,26
Kontoromkostninger 6.961,75
Udgifter i alt 42.140,75

Driftsresultat 2.741,63

Formue

Alm. Brand Bank pr. 01.01.13 58.829,79
Danske Bank pr. 01.01.13 455,48
Formue pr. 01.01.13 59.285,27

Alm. Brand Bank pr. 31.12.13 58.248,64
Danske Bank pr. 31.12.13 3.198,26
Formue pr. 31.12.13 61.446,90

Årsresultat 2.161,63 *

* Danske Bank har meddelt, at 2 kontingentindb. á kr. 300 ved en fejl ikke er medtaget på kontoudskrifter i 2013.

9) Budget for 2014/2015
Indtægter kr Udgifter kr
Kontingenter 36.000 Indenlandske møder 2.800
Bidrag 800 Udenlandske møder 10.000
Renter 50 Kontor 6.500
I alt 36.850 Nyhedsbrev 20.000
Diverse (IPPNW) 2.500
I alt 41.800

10) Valg af kasserer og to revisorer
Kasserer: Niels Dahm
Revisorer: Anton Aggernæs og Bent Pedersen

11) Valg af formand og International Councillor
Formand: Niels Dahm. Det aftales som betingelse at opgaven med analyse af ICAN nyhedsbrev uddelegeres. Desuden skal ND aflastes mest muligt som formand i år og han vil gerne gå af næste år.
International Councillor: Alexandra Schou

12) Valg af koordinationsudvalg
– Koordinationsudvalg består af fremmødte
– SN vælges som studenterrepræsentant.
– AS er fortsat Internat. Councillor.

13) Fastsættelse af kontingent
Uændrede kontingenter: 100 kr for studerende, 300 kr for læger og 200 kr for støttemedlemmer.

14) Eventuelt
KA: Mulighed for at ICAN financierer oversættelsen af ICAN-brochure til dansk. AS påtager sig ansvaret for at kontakte repræsentanter fra ICAN mhp afklaring. KA vil gerne stå for oversættelsen.

ND: Berlingske Tidende kontaktede ND i forsommeren og udviste interesse for vores arbejde og for verdenskongressen. Mailen videresendes til AS og KA som vil stå for en besvarelse.
ND påtager sig at skrive et læserbrev i Fynsk Stiftstidende, SN vil bestræbe sig at indsende et læserbrev til Information.

AA: Mulighed for at sende mail til alle DLMK medlemmer og gøre opmærksom på mulighed for at være med på bestyrelsens mailingliste.

Konferencen i Wien til december og Review konferencen i maj 2015 diskuteres.

Mødet sluttede kl 17:30, efter 3,5 timers diskussion

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…