Referat af Landsmøde 17.10.20

Referat fra årsmødet i DLMK den 17/10 2020 afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn.

Til stede: Klaus Arnung (København), Povl Revsbech (Aarhus), Kim Birkedahl (København), Gunner Nielsen (Horsens) og Sverre Barfod (Frederiksværk).

  1. Valg af dirigent: Overflødigt. Mødet konstateredes rettidigt indkaldt.
  2. Valg af referent: Sverre
  3. Formandens beretning: Klaus aflagde sin beretning (se den på hjemmesiden). Den blev godkendt. Se diskussion under pkt. 8 “Opgaver”.
  4. Regnskab, budget og forslag om kontingent: Povl meddelte, at tidligere bilag fra 2019 ikke var modtaget fra Niels Dahm, fra hvem han havde overtaget kassererposten. Der var ikke udarbejdet regnskab eller budget og ej heller modtaget udtalelse fra revisor. Antallet af kontingentbetalende falder med 10-20/år, og er p.t. 69. Foreningens formue andrager godt 32.000 kr., når skyldige omkostninger er betalt.

Povl vil igen forsøge at skaffe regnskabsmateriale, så han kan udarbejde regnskab for 2019, hvilket er obligatorisk for foreningen.

Vi fastholder størrelsen af et årligt kontingent på 300 kr, dog 100 kr for studenter.

  1. Valg af formand: Klaus genvalgt.
  2. Valg af koordinationsudvalg: De tilstedeværende.
  3. Valg af revisor: Povl mente, at Bent Pedersen fortsat ville påtage sig hvervet.
  4. Opgaver:

Forbudstraktaten (TPNW). Der mangler blot ratifikation fra fire lande, hvorefter traktaten efter 90 dage vil være bindende for de 50 lande, der har ratificeret. Det ses imidlertid ofte, at øvrige lande følger traktaten. Hvis ikke Danmark ratificerer, vil det sætte Danmark i dårligt lys, hvis ikke ånden følges. Sagen har ringe bevågenhed i pressen, da det ikke er konfliktstof: Alle er enige om at atomvåben bør forbydes, derfor er der ingen debat, – og ingen beslutninger tages. 56 erfarne udenrigspolitikere har skrevet et stærkt brev om, at argumenterne for NATO’s atomvåbenstrategi er svage. Spanien og Holland har politikere, der arbejder for forbud. Kampagnen Forbyd atomvåben (http://www.atomvaabenforbud.nu/) har oprettet borgerforslag, der inden 20/1 2021 skal have 50.000 underskrifter, men hidtil har færre end 1.000 støttet det. Samme kampagne vil gerne genudgive ICAN-hæftet “Katastrofale humanitære konsekvenser”, oversat af Klaus i 2014 fra norsk. På det ny hæfte bør titlen tilføjes “- af atomvåbenkrig”, og det tænkes forsynet med 4 siders indstik med rettelser og opdaterede tal og informationer. Pris: 3.000 stk vil koste 9.000 kr ekskl. moms.

Klaus kontakter kampagnen Forbyd Atomvåben med tilsagn om støtte, inkl. et beløb på i alt 11.000 fra DLMK til hæftet. En elektronisk “bladre”-udgave bør endvidere kunne tilgås fra vores hjemmeside, medmindre det er extraordinært dyrt.

    Vi ser ingen grund til igen at henvende os til udenrigspolitisk udvalg men må drøfte strategien, når 50 lande har ratificeret traktaten (medmindre DK vil være iblandt).

ICAN’s Cities Appeal: Nogle kommuner har indvendt (som ved “Mayors for Peace”), at da emnet er udenrigspolitisk, er det en national, ikke en kommunal opgave. Modstanden mærkes ikke kun hos de kommunale politikere, men ikke mindst hos de kommunalt ansatte, der skal formidle sagerne til politisk drøftelse.

    Vi opfordrer til at man gennem lokale læserbreve prøver at få den enkelte kommunalpolitiker til at rejse sagen i byrådet. (Sarah Byberg har i mail af 3/5 2020 givet flere informationer og refereret, at ICAN har lavet et udkast til brev, se https://cities.icanw.org/send_a_letter;).

Lægernes Pensionskasse uden atomvåben-engagement. Bestyrelsen havde ikke medsendt DLMK’s argumentation i materialet til de delegerede, hvorfor vi manuelt måtte finde disses adresse og fremsende det. Da generalforsamlingen foregik virtuelt, fik vi endvidere ikke den debat, vi havde ønsket. Alligevel støttede en uventet stort antal vores forslag, som blev stillet af Jan Helge Larsen (20 af 67 afgivne stemmer, se Klaus’ mail af 20/4 2020; SB). (Det er uvist om der blot kræves simpelt flertal.).

    Pensionskassens bestyrelses argument om ikke at være mere vidtgående end regeringen bør næste år imødegås bl.a. med sammenligning med LPK’s afvikling af interesser i alkohol og tobak på trods af, at dette ikke er forbudt af regeringen. Gunner og Kim vil være tovholder for genoptagelse af sagen mhp LPK’s generalforsamling i 2021.

Hjemmesiden: Povl vil samarbejde med Alix om opdatering af hjemmesiden

SLMK’s medlemsblad, hvorigennem DLMK meddeler sig, bør nemt kunne tilgås på siden. Det skal formidles til medlemmer, der ikke har givet os deres mailadresse. (Se https://slmk.org/publikationer/; SB).

Internationalt: (Alix fraværende) Mødet i Kenya blev udskudt.

Ny medlemmer: Ungdommen er generelt aktive i miljøsager o.l. mens den atomare trussel negligeres.

 Klaus og Povl (?) vil kontakte Alix og Sarah, om hvordan indlæg kan optages i de fire fakulteters medicinske studenterblade.

Eventuelt: Sverre scanner vedtægterne fra 2003 og rundsender dem.

Ref.: Sverre Barfod, 21/10 2020.

 

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…