Brev til Udenrigspol. Nævn

Danske Læger Mod Kernevåben

tilsluttet

International Physicians for the

Prevention of Nuclear War og ICAN

 

         

 

 

                                                                                                                              

 

  1. November 2019.

 

Kære

Du modtager dette i din egenskab af medlem eller stedfortræder i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Først tillykke med valget til nævnet. Arbejdet der er af stor betydning for vores fremtid og for Danmarks anseelse.

Foreningen Danske Læger mod Kernevåben tillader sig at henvende sig med en opfordring til at medvirke til, at Danmark ændrer sin holdning til den af FN vedtagne traktat om forbud mod kernevåben TPNW  (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons ) 1).

Hidtil har Danmark, som de andre NATO-lande, modarbejdet arbejdet med denne traktat under henvisning til, at atomvåben er essentielle for vores sikkerhed og derfor acceptable. Dette på trods af, at befolkningerne i alle lande, uanset om de besidder kernevåben eller ej, ønsker disse inhumane masseødelæggelsesvåben elimineret og bakker op om et forbud. I de norske, tyske og schweiziske parlamenter er der voksende tilslutning til traktaten, og Sverige vil genoverveje sin stilling til den i 2020. Byer som Oslo, Berlin, Paris, Los Angeles, Washington DC, Sydney, Manchester, Tokyo, Toronto og mange andre støtter alle traktaten og opfordrer deres regeringer til at gøre det samme. 2)

På trods af, at NATO-landene i deres strategiske dokument fra 2010 anbefaler, at organisationen bør stræbe efter at skabe forudsætninger for en atomvåbenfri verden, og uanset, at de gamle atommagter i  ikke-spredningsaftalen (NPT) fra 1968 forpligtede sig til at afvikle atomvåbnene, så findes der stadig over 15.000 kernevåben, mange klar til umiddelbar affyring; arsenalerne moderniseres for milliarder kr. og integreres stadig dybere i de militære styrker, hvilket øger chancen for, at de kommer i anvendelse. Det vurderes 3), at risikoen for atomkrig nu er på højde med situationen i den kolde krigs værste år, hvor der endda stadigvæk eksisterede visse begrænsninger, såsom INF, der nu er opsagt

Nylige beregninger 4) har godtgjort, at en atomkrig mellem Indien og Pakistan vil koste 125 millioner mennesker livet og true 2 milliarder andre med hungersnød som følge af efterfølgende klimatiske forandringer. En atomar udveksling mellem USA og Rusland vil koste ca. 90 millioner liv i løbet af få timer. Det er endvidere dokumenteret, at detonationen af blot et enkelt atomvåben over et tæt befolket område vil stille et hvilket som helst lands beredskab og sundhedsvæsen skakmat. Se vedlagte pjece: Katastrofale humanitære konsekvenser.

 Atomvåben truer alle og bør rettelig ses som selvmordsvåben.

Der er derfor al mulig grund til at få elimineret kernevåbnene, før de bliver brugt igen. Her kan traktaten om forbud blive det vigtigste nedrustningsskridt i mange år. 135 lande, mere end to tredjedele af verdens 195 lande, støtter traktaten, mens 155 lever op til dens centrale forudsætninger. 33 lande har indtil nu ratificeret traktaten; når 50 har gjort dette, træder traktaten automatisk i kraft og bliver international, bindende lov.

Forbudstraktaten indeholder præcise procedurer for udfasning af kernevåbnene under strikt international kontrol, således som det også var tilfældet, da det efter en international indsats lykkedes at få forbudt de kemiske og biologiske våben. Forud herfor var forløbet en årrække, hvor det blev klart, at disse masseødelæggelsesvåben måtte kategoriseres som klart uacceptable, ikke mindst efter at deres virkninger var blevet visualiseret ved brug.

Kernevåbnene er som bekendt i særklasse med hensyn til destruktionskraft; en forebyggelse af atomkrig må derfor ske på det nuværende videns- og erfaringsgrundlag. Hvis de først skulle blive brugt, vil der med stor sandsynligheder ikke være nogen myndigheder, der vil være i stand til at gøre beslutningen om. Det vil være for sent.

Det er vores håb, at også danske parlamentarikere vil vise fremsyn og overveje, hvordan de kan bidrage til, at truslen fra atomvåbnene kan afværges. Efter vor mening vil nytænkning i forhold til traktaten om forbud mod kernevåben være det bedste sted at starte nu.

 

Med venlig hilsen

 

Danske Læger mod Kernevåben

Klaus Arnung, formand

Kæmpehøjvej 3, 2950 Vedbæk

k.arnung@dadlnet.dk

Tlf.  21657087

 

 

Noter:

  • Traktatens tekst kan læses i The Nuclear Weapons Ban Monitor s 271 – 278, banmonitor.org
  • International Campaign to Abolish Nuclear Weapons www.icanw.org
  • Bulletin of the Atomic Scientists, 2019 Doomsday Clock Statement , 24 jan. 2019. thebulletin.org
  • Rapidly expanding nuclear arsenals in Pakistan and India portend regional and global catastrophe. Toon et al., Science advances, 2 okt. 2019. sciencemag.org