Landsmøde 2012

Referat af landsmøde i DLMK 29.09.12.

Deltagere: 6 medlemmer (Anton Aggernæs, Niels Dahm, stud. med. Alexandra Schou, Klaus Arnung, Willy Hanghøj-Pedersen og Povl Revsbech.

Afbud: Cæcilie Buhmann.

1) Dirigent: Anton.

2) Dagordenen udarbejdet af AA godkendt.

3) Referent: Povl

4) Årsberetning. Klaus og Niels havde sammen skrevet årsberetningen, der blev læst op. Den skal som vanligt indsendes til redaktionen af Info-bladet m.h.p. trykning.

Debat efter beretningen: Alexandra synes, det er en dårlig idé at starte med at nævne, at aktivitetsnivauet er lavt. Niels: Havde skrevet til alle partier i Folketinget om deres syn på atomvåben inden møde i Oslo i marts i år. Læste svaret fra Dansk Folkeparti op. Han blev bedt om at sammenskrive svarene m.h.p. en artikel til Info-bladet.

Beretningen herefter godkendt.

5) Beretning fra Internat. Councillor: Da Cæcilie Buhmann havde forfald til dagens møde refererede Alexandra i stedet om de internat. møder i IPPNW-sammenhæng, hun havde deltaget i: Besøg i Bruxelles på NATO’s hovedkvarter. Samtaler med forskellige officerer om Missilskjoldet. Hun fik det indtryk, at missilskjoldet i virkeligheden er rettet mod de russiske raketter frem for raketter fra Iran. Hun deltog også i den 20. Verdenskongres i IPPNW 24-26. august i år i Hiroshima. Deltog også i den forudgående cykeltur fra Nagasaki til Hiroshima. Omtalte en samling af Posters om forskellige atomvåben-emner, som er på vej rundt i verden. Kan tages ned fra internettet på adressen: www.ippnw-students.org/hibakusha.html. Der afholdes en konference i Tyskland i slutningen af maj 2013 om Small Arms (på dansk: Håndvåben). I marts (4. 5.) 2013 afholdes på ny et møde i Oslo om de humanitære aspekter af militær oprusning. Der er tale om en regeringskonference, forudgået af en NGO-konference. Den danske regering er medindbyder til konferencen. Hiroshima-skolebørn har lavet 193.000 papir-traner; det er meningen, at hver af verdens 193 landes statsledere skal have 1.000 traner overrakt personligt.

Nye Co-presidents i IPPNW: Robert Mtonga (Zambia), Tilman Ruff (Australien) og en russer.

6) Beretning fra studenterrepræsentanten: Alexandra oplyste, at der er god gang i studenteraktiviteter i Europa og resten af verden. Der afholdes nordisk studentermøde i Kbh.s området (hyttetur) i oktober i år (26.-28. oktober). Der er planer om en studierejse i IPPNW-regi til Iran til nov.

7) ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Projekt Pitch: Handler om at få gang i kampagnen i DK. Papiret udarbejdet af ICAN-kontoret I Norge (3 ansatte). Vi vil tage kontakt til Udenrigsministeriet ang. konferencen i Oslo marts 2013. Hvem arbejder med sagen i UM? Alexandra tager kontakt. Niels arbejder med at skaffe opbakning fra NGO’er og kendte personer i dansk kulturliv og politik til kampagnen. Informationsbrevet blev omdelt og diskuteret. ICAN er DLMK’s dominerende aktivitet for tiden. Alexandra og Niels er ansvarlige for kampagnen på dansk grund.

8) Regnskabet for 2011 opererer på et mindre underskud på 2.112 kr. Ved årets udgang havde foreningen er formue på 81.427,51 kr. Ca. 180 medlemmer betalte kontingent i 2011. I år er dette tal faldet til 143. Regnskabet er revideret af Anton Aggernæs og Bent Pedersen og blev godkendt af landsmødet.

9) Budget 2013 opererer med et betydeligt underskud på 17.000, som helt overvejende skyldes en stor udgift på ca. 21.000 til Post DK for adressering og udsendelse af 4 blade til ca. 150 medlemmer. Vi vedtog derfor at opsige aftalen med Post DK (skal fornys hvert år). Vi vil herefter selv udsende de 4 blade. Alexandra og Niels påtog sig opgaven i fællesskab. Povl skal forsyne dem med adresselabels.

Kontingentet uændret kr. 300 for læger og kr. 100 for studenter.

10) Valg af kasserer og 2 revisorer. Genvalg til Niels Dahm, henholdsvis Anton Aggernæs og Bent Pedersen.

11) Valg af formand og Internat. Councillor: Da mindst 1 medlem har meldt sig ud med den begrundelse, at vi i det forgangne år ikke havde en formand, påtog Niels sig hvervet som formand i håb om, at det ikke ville give ham ekstra opgaver. IC-hvervet varetages af Alexandra i samarbejde med Cæcilie, der samtidigt takkes for sit store arbejde med at repræsenterer DLMK i IPPNW.

12) Koordinationsudvalget består af de fremmødte og Cæcilie Buhmann.

13) Eventuelt: Niels foreslog at kontakte tidligere medlemmer, når ICAN-kampagnen er i gang i DK. Alexandra vil gerne have mail-adresser på DLMK’ere i Kbh.s området. Hjemmesiden bestyres af Alexandra sammen med Povl (trænger til opdatering).

Mødet slut kl. ca. 17 efter 3 timers debat.

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…