Formandsberetning for 2008/09

Formandsberetning for DLMK for året 2008-09.

Atomvåben.

Årets største begivenhed har uden tvivl været, at USA fik en ny præsident, Barack Obama, den 20. januar. Han udtalte, mens han endnu kun var kandidat til præsidentjobbet, at han ville se positivt på afskaffelse af atomvåben såvel som andre masseødelæggelsesvåben. Hans tale 5. april i Prag står som et monument over, at 8 års ørkenvandring omsider var til ende. I talen udtalte han ønsket om, at verden skulle befries for atomvåben. Han udtalte også støtte til, at atomvåbenstaterne nu tager deres forpligtigelse i sektion 6 i NPT-traktaten alvorligt, dvs. indleder forhandlinger i god tro om afskaffelse af alle atomvåben. Han udtalte også, at det realistisk set næppe vil ske i hans levetid, at vi kommer til at se det ske. Senere, i juli måned i år aftalte præsidenterne Medvedev og Obama, at deres respektive landes atomsprænghoveder skal reduceres til et sted mellem 1.500 og 1.675 stk. på begge sider og at antallet af strategiske affyringssystemer (raketter) skal reduceret til et sted mellem 500 og 1.100 stk.. Det er en rammeaftale, der senere skal forhandles på plads. Den har symbolsk betydning, idet der fortsat vil være rigeligt med atomvåben til at lægge verden øde. Men den er nok alligevel vigtig, fordi der markerer et tøbrud mellem de to atommagter efter de 8 år med en konfrontatorisk, amerikansk administration.

IPPNW havde i marts måned sendt et brev til de to nyvalgte præsidenter, hvori der blev argumenteret for vigtigheden af atomar nedrustning. Brevet kan ses på IPPNW’s hjemmeside. Det kan ikke udelukkes, at det har haft betydning for begge præsidenters positive synspunkter på dette spørgsmål.

I lighed med tidligere år har medierne, hvad angår atomvåben, mest beskæftiget sig med forholdene i Iran, der af IAEA menes at være i gang med at anskaffe sig atomvåben, og i Nordkorea. Sidstnævnte har gjort sig negativt bemærket ved at afprøve langtrækkende raketter gentagne gange, en oplagt provokation overfor nabolandene. Nordkorea smed jo våben-inspektørerne fra IAEA ud i 2006 og har siden prøvesprængt atomvåben, senest 25. maj i år. Formålet menes at være, at afskrække andre lande fra at invadere Nordkorea og at komme i en position, hvor landet kan forhandle direkte med USA.

Europæisk samarbejde.

I slutningen af april var der europæisk møde i Helsinki, hvor Cæcilie og jeg deltog. Her hørte vi højt kvalificerede foredrag om de europæiske atomvåben om fredagen, mens lørdagen var sat af til planlægning af ide-udveksling. Det var inspirerende at møde finske kolleger, som har tradition for mangeårigt fredsarbejde og ulandsarbejde og andre kolleger, herunder folkene i centralkontoret.

DLMK

Aktivitetetsniveauet i DLMK har i det forgangne år været lavt. Vi har dog i september sendt brev til alle medlemmer af Folketinget med overskriften ”En ny chance for atomvåben-nedrusting”. Responset herpå var beskedent. Også medlemmerne af udenrigsudvalget, udenrigspol. nævn og forsvarsudvalget har vi skrevet til og opfordret dem til at skrive under på en parlamentarisk erklæring til NATO og den amerikanske kongres om afskaffelse af atomvåben på europæisk grund samt en opfordring til indmeldelse i PNND, Parliamentary Network for Nuclear Disarmament. Vi har også sendt breve til vore repræsentanter i Europaparlamentet i juli 2008 og opfordret dem til at underskrive et krav om, at der bliver lavet en Nuclear Weapons Convention i FN-regi. Kun 3 af de 11 MEP skrev under, så vidt vides. Tidl. havde vi 4 danske MF’ere som er medlemmer af PNND, men efter af Svend Auken døde, er der kun 3 tilbage (Holger K., Mogens Lykketoft, og Jeppe Kofoed). Endelig har 15 borgmestre indmeldt sig i Mayors for Peace.

På initiativ af John Avery fra Pugwash DK har der været holdt flere møder med MF, Holger K. Nielen om atomvåbenspørgsmål. Det er første gang i mange år, at der er regelmæssig kontakt med en MF-er.

Endelig skrev vi tilbage i juli 08 til den danske delegation til FN’s 63. Generalforsamling om nødvendigheden af en kernevåbenkonvention.

Bestyrelsesarbejde:

Siden sidste landsmøde har vi kun mødtes én gang, nemlig 24.01.09 i Kbh. Der var tale om en fællesmøde med Pugwash DK og Nagia Kaja (?). Her planlagde vi bl.a. aktiviteter på NGO-kongressen under Klima-topmødet og diskuterede kontakter med de danske medlemmer af PNND.

Vi har løbende kommunikeret via e-mail, og jeg har derfor syntes, at det ikke var nødvendigt med et nyt møde eller telefonmøde, som vi tidl. har afholdt. Vi skal jo hele tiden tænke nøje over foreningens udgifter.

Fremtiden:

I denne uges Ugeskrift (nr. 34/09) skriver Lægeforeningens formand, Jens Winther Jensen, en leder, som har overskriften: ”Truslen mod den globale sundhed”. Heri oplyser han, at DADL og WMA i fællesskab arrangerer en konference den 1.9. i Kbh. om klimaforandringer og sundhed. I en rapport udarbejdet af The Lancet og University College London offentliggjort i maj i år, betegnes klimaforandringerne som den potentielt største trussel mod den globale sundhed i den 21. århundrede. Jeg må sige, at jeg giver dem ret heri. Vi kan forvente at se tiltagende tilfælde af oversvømmelser i nogle områder af verden, og landvarig tørke i andre områder. Vi har her i Europa set hedebølger i Sydeuropa, som har kostet hundredevis af liv. Her hos os kan vi forvente os varmere somre og vintre, altså et mere behageligt klima, og vi vil ikke blive hårdt ramt.

Vi kan ikke blive ved med at påstå, at atomvåbnene udgør den største trussel mod menneskehedens overlevelse. Det gjaldt under Den kolde Krig, men ikke efter afslutningen heraf med Sovjetunionens opløsning. Der er kun få, der tror os og mener som os, mens mange flere i disse år er optaget af klimaet. Også PSR har taget klima-spørgsmål på dagsordenen. Tusindvis af mennesker dør hvert år af naturkatastrofer, som for nogles vedkommende formentlig har sammenhæng med klimaændringerne. Vi kan vente flere orkaner i de tropiske egne, der vil gå ud over de mange, der bor i lavtliggende egne. HIV og AIDS samt malaria og TB rammer hvert år millioner. Jeg mener derfor, at vi gør ret i at være tilstede på NGO-kongressen under klima-topmødet i dec. i år og her lære af de andre organisationer og vise dem vores arbejde, hvor dias-showet Nuclear Famine vil have en vis relevans. Så derfor, venner, må vi ændre kurs og tage et bredere perspektiv ind over vort arbejde. Vi bør overveje kollektivt at melde os ind i Globale Læger.

Tak for jeres opmærksomhed.

Povl Revsbech
formand

* * *

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021 Danske Læger mod kernevåben 2/10 2021   I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…