Formandsberetning 2021

Formandsberetning 2021

Danske Læger mod kernevåben

2/10 2021

 

I foreningen Danske læger mod kernevåben arbejder vi på snart femte årti for at få afskaffet atomvåbnene, før de bliver brugt igen. Gennem årene har der været meget vekslende opmærksomhed på emnet; siden den kolde krigs ophør omkring 1990 har offentlighedens og mediernes interesse været begrænset, og især har det været vanskeligt at engagere unge mennesker, i hvert fald herhjemme. Kampen for klimaet er det hotte emne. Man kunne måske polemisk spørge, hvorfor den er så interessant, hvis der efter en atomkrig ikke vil være nogen til at registrere klimaforandringerne – helt bortset fra, at selv en begrænset atomkrig vil være en klimakatastrofe uden fortilfælde. Noget af svaret, ved vi, ligger i den ubevidste, psykologiske fortrængning af tanken om noget så horribelt som følgerne af atomvåbeneksplosioner. Men som rationelt tænkende mennesker er vi nødt til at forholde os til de realiteter, der består i 13400 atomvåben, hvoraf 2000 er klar til affyring, et giftigt internationalt, politisk miljø, risikoen for uheld, fejl og terrorisme.

The Bulletin of the Atomic Scientists har vurderet (marts 2021), at risikoen for atomkrig er I størrelsesordenen 1 procent pr år, svarende til at et barn, født i dag, statistisk set vil opleve brug af kernevåben i sin levetid. I vore øjne en uacceptabel stor risiko, til gengæld for en sikkerhed, der med bortfald af våbenbegrænsningsaftaler, ny teknologi, atomoprustning og stadig flere atomvåbenbesiddende lande efterhånden nærmest er et postulat.

Selv om der derfor i høj grad er grund til bekymring, er der dog nye udviklinger, der må vække et vist håb. Først og fremmest er atomvåben nu ulovlige ifølge folkeretten. Den 22. januar i år trådte FN’s traktat, der forbyder kernevåben (TPNW) i kraft, efter at 50 lande havde ratificeret dokumentet, der blev vedtaget i 2017 af et overvældende flertal af FN’s medlemslande. Til dato har 56 lande ratificeret, senest Chile. Men ingen af de atombevæbnede lande bakker op om forbudstraktaten, og her ligger en stor opgave for blandt mange andre os. I 2020 forsøgte vi, sammen med et netværk af danske fredsorganisationer og –aktivister Forbyd Atomvåben/ ICAN i Danmark, at få vedtaget et borgerforslag, der skulle få Folketinget til at behandle spørgsmålet om dansk tilslutning til forbudstraktaten. Det lykkedes ikke, men emnet er dog senere blevet behandlet på flere ministersamråd.

I år har vi lanceret en dansk version af ICAN’s Cities Appeal kampagne, hvor vi har skrevet til alle landets borgmestre og opfordret dem til at få appellen behandlet og vedtaget lokalt og herefter henvende sig til regeringen med anmodning om at den skal støtte atomvåbenforbudstraktaten. Vi har foreløbig kun fået svar fra tre kommuner, herunder København, som dog ikke vil behandle sagen, idet de ikke mener, at det tilkommer en kommune at behandle såkaldt landspolitiske emner. Der er dog flere meninger om holdbarheden af dette argument, og der arbejdes p.t på at få afklaret juraen omkring spørgsmålet. I Norge har over 50 kommuner, heriblandt Oslo, tilsluttet sig Cities Appeal, og den nye norske regering forventes også at tilslutte sig TPNW. En passant skal det nævnes, at den danske udenrigsminister på et samråd har fastslået, at tilslutning til forbudstraktaten ikke vil være i modstrid med vores NATO- medlemskab.

I førnævnte netværk Forbyd Atomvåben/ICAN i Danmark arbejder vi nu på i det mindste at få Danmark til at deltage som observatør ved det møde i Wien marts 2022, som skal følge op på traktatens vedtagelse. Politikernes berøringsangst må stå for deres egen regning, al den stund en nylig opinionsundersøgelse har vist, at 78 procent af danskerne støtter et atomvåbenforbud og dansk tilslutning til TPNW.

I forbindelse med Cities Appeal- kampagnen har DlMK udarbejdet et såkaldt argumentationskatalog, der ligesom den nye udgave af pjecen Atomkrig – Katastrofale humanitære konsekvenser har været en væsentlig del af baggrundsmaterialet og er blevet brugt i forbindelse med brevet til borgmestrene og ved diverse andre arrangementer. I en helsides annonce i Dagbladet Information oplyste vi om Cities Appeal og henvendelsen til borgmestrene. Vi har fået god økonomisk støtte fra ICAN i forbindelse med kampagnen.

Internt i Lægeforeningen har vi atter i år gjort opmærksom på problemet med Pensionskassens investeringer i virksomheder, der på den ene eller den anden måde er involveret i atomvåbenproduktion. Omfanget af sådanne investeringer steg fra 0,3 til 0,6 % fra 2020 til 2021, et forhold som vi finder er pinligt og uacceptabelt. På grund af nogle misforståelser nåede vores forslag om afvikling af disse investeringen ikke til afstemning på pensionskassens virtuelle generalforsamling, men vi vil bringe sagen op igen næste år.

DLMK’s medlemstal ligger nogenlunde stabilt omkring 70, hvoraf en lille håndfuld er aktive. Det er derfor klart, at vi ikke har hænder eller økonomi til alt det, vi gerne ville. Vores samarbejde med netværket Forbyd Atomvåben/ICAN i Danmark er derfor meget væsentligt. Omvendt har vi ikke haft ressourcer til i tilstrækkeligt omfang at pleje kontakten med IPPNW internationalt eller på europæisk plan, men forhåbentlig får vi fremover kræfter til at deltage i møder og aktiviteter i disse fora, blandt andet ved næste års TPNW-møde i Wien og den senere IPPNW verdenskongres.

Endelig vil jeg nævne, at vores kontakt med vores medlemmer fortsat i høj grad foregår via indlæg i vores svenske søsterorganisations flotte blad. Dette bliver nu sendt digitalt til de fleste af medlemmerne, til stor gavn for vores økonomi.

Klaus Arnung

RELATED POST

Referat landsmøde 02.10.21.

Referat fra årsmødet i DLMK den 2/10 2021 Afholdt i Lille Strandstræde 10, Nyhavn. Til stede: Klaus Arnung (København), Povl…

Argumentationskatalog

Argumentationskatalog for dansk tilslutning til TPNW     ATOMVÅBEN Der findes flere end 13.000 atomvåben, hvoraf over 2.000 er klar…

Generalforsamling i Lægernes Pension 2021.

Ved forårets generalforsamling i Lægernes Pension kommer ophør af investering i atomvåbenproduktion desværre ikke på dagsordenen som afstemningspunkt. På trods…

Landsmøde 17.10.20

Danske Læger mod Kernevåben Formandsberetning 2020 Situationen på kernevåbenområdet er forværret siden vi sidst mødtes til landsmøde. Forholdet mellem stormagterne…